Karibu Homes Ground Breaking Ceremony

22 November
2018

to

22 November
2018

Location: The Sarova Stanley